O nás

História

Zákonom SNR č.2/1958, ktorý bol prijatý bývalým režimom a predpismi vydanými na jeho vykonávanie bola v obci zrušená Správa bývalých urbarialistov. Na tomto základe bol odňatý majetok a ich spoluvlastnícke podiely a daný obhospodarovateľom, a to Krajskej správe lesov v Košiciach – Lesnému závodu Poprad a JRD Vikartovce.

25.1.1991 – uskutočnila sa ustanovujúca schôdza bývalých urbarialistov, aby prejednali uplatnenie ich vlastníckych nárokov vyplyvajúcich zo zachovaného vlastníctva “de jure”. Na tejto schôdzi bolo založené Združenie bývalých urbarialistov a občanov obce Vikartovce. Zúčastnilo sa jej 126 občanov. Cieľom združenia bolo obnoviť reálny výkon vlastníctva a vlastníckych práv bývalých urbarialistov obce Vikartovce a ich právnych nástupcov k predmetu ich vlastníctva, t.j. k majetku združeného podľa ich spoluvlastníckych podielov v bývalom Spolku urbarialistov vo Vikartovciach a navrátenia vlastníckych práv na majetku spoločného lesa, ktoré boli zrušené zákonom SNR č. 2/1958 Zb. a ďalšími vykonávacími predpismi, a to tak, aby boli opäť zdrojom príjmov pre reálnych vlastníkov a obec Vikartovce. Predsedom združenia sa stal Ing. Gabriel Kuna.

12.2.1992 – ustanovujúcim valným zhromaždením sa ustanovilo Urbárske spoločenstvo vo Vikartovciach. Prítomných členov bolo 133 s počtom podielov vlastných a zastupovaných 19 090. Za predsedu bol zvolený Ing. Alexadner Šavel. Hlavnou úlohou dozornej rady bolo zabezpečiť vrátenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaných na PKV 119 a 120. Toto valné zhromaždenie bolo podkladom pre uplatnenie reštitučnej požiadavky. V priebehu rokov 1992 až 1997 sa spresňovali účastnícke podiely podiely na základe pozemno-knižných vložiek a kartografických podkladov. 1.9.1995 bola touto úlohou poverená Anna Bukovinová, rod. Berčényová, ktorá následne od roku 1998 do marca roku 2015 viedla účtovníctvo spoločenstva.

28.2.1996 – bola schválená zmluva o založení spoločenstva s právnou subjektivitou vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti, Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce, s celkovým počtom podielov 23 056. Za predsedu spoločenstva bol opätovne zvolený Ing. Alexander Šavel. Vedenie spoločenstva sídli v priestoroch požiarnej zbrojnice, kde má zriadenú kanceláriu. Hospodári na 444 ha lesa a 300 ha pasienkov a lúk.

Keď v roku 1998 zomrel jeden zo zakladateľov spoločenstva Ing. Alexander Šavel, bol za dočasného predsedu zvolený Martin Ševc, od februára do mája 1998. V tomto období bol tiež prijatý nový lesník Marián Gajan.

V júni 1998 bol za predsedu spoločenstva zvolený vtedajší lesný hospodár Karol Krajč, ktorý viedol spoločenstvo aj nasledujúce štyri volebné obdobia. Bol opätovne zvolený v rokoch 2002, 2006 a 2010.

V novembri 2003 sa vedenie presťahovalo do vynovených priestorov nákupného strediska Jednota, pretože sa spoločenstvo stalo spoluvlastníkom tejto budovy.

Súčasnosť

Rozhodujúci podiel výmery pozemkov spoločenstva predstavujú lesné pozemky, ktoré aj celospoločensky považujeme za najvýznamnejší faktor dlhodobej ekologickej stability krajiny, ale nemenej dôležité sú aj ich ekonomické funkcie. Uvedomujeme si, že okrem potrieb ochrany biodiverzity lesných biotopov je potreba trvalo udržateľného využívania lesov, ktoré sú zdrojom dreva, ako ekologickej a obnoviteľnej suroviny.

Cieľom každého vlastníctva a hospodárenia, samozrejme aj nášho spoločenstva je dosahovať čo najväčší zisk pre spolupodielnikov, pri zohľadnení predchádzajúcich podmienok. Hospodárenie spoločenstva je popri vytváraní zisku zamerané na zveľaďovanie majetku spoločenstva, kde máme ambíciu nadviazať na úspechy našich predkov.

V roku 2009 začalo spoločenstvo pod vedením predsedu Karola Krajča s výstavbou Urbárskeho domu. 13. januára 2015 sa vedenie spoločenstva presťahovalo do týchto nových priestorov, ale už pod vedením Mariána Gajana, ktorý bol do funkcie predsedu spoločenstva zvolený 28. februára 2014.

                    DSC_0672 (2)