Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení členovia pozemkového spoločenstva, dodávatelia, odberatelia, návštevníci,

na tomto mieste Vám chceme poskytnúť podrobné a zrozumiteľné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov v podmienkach nášho pozemkového spoločenstva v zmysle platnej legislatívy o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“). Tieto podmienky ochrany súkromia sú venované všetkým dotknutým osobám o ktorých spracúvame osobné údaje vrátane členov pozemkového spoločenstva, zamestnancov, dodávateľov, odberateľov, zmluvných partnerov a osôb nachádzajúcich sa v našich priestoroch.

Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je

Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce

Hlavná 315/88, 059 19 Vikartovce

IČO: 171 49 550

IČ DPH: SK2020513220

Zapísané v Registri  pozemkových spoločenstiev pod č. R-016/706

 

S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu, ktorá dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná osoba je zároveň Vašim kontaktným bodom pre akékoľvek otázky, príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby:
e-mail: zoupsvikartovce@gmail.com
korešpondenčná adresa: zodpovedná osoba, Urbárske pozemkové spoločenstvo Vikartovce, Hlavná 315/88, 059 19 Vikartovce

Osobné údaje musíme spracúvať, aby sme boli schopní plniť povinnosti a úlohy, ktoré nám ako pozemkovému spoločenstvu vyplývajú:

 • zo všeobecne záväzných právnych predpisov
 • Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:
 • Evidencia členov pozemkového spoločenstva
 • Register pozemkových spoločenstiev
 • Register partnerov verejného sektora
 • Vyplácanie podielov
 • Personálne a mzdové účely
 • Účtovné a daňové účely
 • BOZP a PO
 • Vybavovanie sťažností
 • Plnenie zákonných povinností
 • Štatistické a archívne účely
 • z oprávnených záujmov, ktoré sledujeme
 • Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:
 • Kontrolné mechanizmy (kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny)
 • Ochrana majetku, poriadku a bezpečnosti
 • Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov (právna agenda)
 • zo zmluvných vzťahov
 • Vaše osobné údaje spracovávame na nasledovné účely:
 • Spracovanie a posúdenie žiadostí
 • Uzatváranie a plnenie zmlúv

Príjemcovia alebo kategória príjemcov Vašich osobných údajov

Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor,

Register partnerov verejného sektora,

Sociálna poisťovňa,

Zdravotné poisťovne,

Daňový úrad

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Doplnkové dôchodkové sporiteľne

Dôchodkové správcovské spoločnosti

Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly dozoru (napr. inšpektorát práce)

Štatistický úrad

Súd, orgány činné v trestnom konaní

Exekútor

Pôdohospodárska platobná agentúra

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov a dodávateľov rôznych služieb, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali pri zefektívňovaní činností a plnení úloh UPS Vikartovce.

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie .

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame na základe právnych predpisov a na plnenie zmluvných a právnych záväzkov. Ak sa údaje už nevyžadujú na plnenie zmluvných alebo právnych záväzkov, tieto sa pravidelne zmažú, pokiaľ ich dočasné ďalšie spracovanie nie je potrebné na tieto účely:

Plnenie obchodných a daňových povinností:

Lehoty pre uchovanie a dokumentáciu môžu byť až do 10 rokov.

Plnenie mzdových povinností: Lehoty pre uchovanie a dokumentáciu 20 rokov, v niektorých prípadoch až 70 rokov.

Zachovávanie dôkazov v zákonnej premlčacej lehote. Obvyklou praxou je uchovanie dokumentov po dobu 3 rokov, avšak u niektorých špecifických dokumentov môže byť lehota až 30 rokov.

Osobné údaje, ktoré sú spracované v evidencii členov pozemkového spoločenstva sú uchovávané do doby trvania spoluvlastníckeho vzťahu.   Po zániku práv člena spoločenstva sa jeho osobné údaje uchovávajú na archívne účely.

Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

 • Právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné;
 • Právo na opravu a doplnenie osobných údajov, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplne osobné údaje;
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov;
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • Právo na prenosnosť údajov;
 • Právo namietať voči oprávneným alebo verejným záujmom, ktoré sledujeme;
 • Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vybavovaní Vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa Vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie Vašej totožnosti, a to najmä v prípadoch, ak budú existovať pochybnosti o Vašej identite. Je našou povinnosťou zabrániť poskytnutiu osobných údajov o Vás neoprávnenej osobe. Proces vybavenia Vašej žiadosti spojenej s výkonom Vášho práva dotknutej osoby je bezplatný. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady.

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom a z tohto dôvodu ich ochrane venujeme náležitú pozornosť. Implementovali sme pre to všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb.

Uisťujeme vás, že naši pracovníci a spolupracovníci, ktorí prichádzajú do kontaktu s vašimi osobnými údajmi sú preškolení o tom, ako zaobchádzať s osobnými údajmi, aby bola zabezpečená ich maximálna ochrana a sú viazaní mlčanlivosťou o osobných údajoch. Tá trvá aj po skončení našej spolupráce.